Fire insulation for pipe penetrations

Många gånger vill man ha en obruten rörisolering genom en brandavskiljande konstruktion. Detta kan vara t ex vid isolering av kalla rör med risk för kondensutfällning eller tappkallvattenrör i schakt som kan värmas upp när rören passerar genom brandavskiljande betongbjälklag. För att motverka dessa risker har vi tagit fram en enkel och effektiv lösning med ett brandmotstånd upp till 2 timmar. 

Isoleringen av rörledningar ska utformas så att den förhindrar brandspridning samt uppkomst av brand. I Boverkets Byggregler (BBR) ställs krav på att rör med mediatemperatur överstigande 85 °C ska isoleras med material av lägst brandteknisk klass A2L-s1,d0. Vidare ställs krav på att ytskiktet inte får sprida brand till intilliggande byggnadsdelar. Det innebär att ytskikt eller ytbeklädnad av rörledningar ska ha samma ytskiktsklass som omgivande byggnadsdelar.

Obrännbar PAROC Stenull ger ett underhållsfritt brandskydd under byggnadens hela livslängd. Parocs brandskyddslösning är baserad på produkterna PAROC Hvac Section AluCoat T och PAROC Hvac Section Grey Coat T vilka båda lämpar sig utmärkt för att brandsäkra vattenfyllda rör där isoleringen går obruten genom en brandavskiljande konstruktion. Båda rörskålarna finns i Combiutförande. Rörskålarna är försedda med en  armerad aluminiumfolie, vilken fungerar som ångbroms.

 

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.