Ventilationsisolering - Isolering av ventilationsrör & -kanaler

Ventilationsisolering kondensisolering

Ventilationsisolering behövs bland annat för att kunna begränsa och reglera värmeförlusterna i ett ventilationssystem. Genom en effektiv isolering av alla VVS-installationer skapas ett effektivt VVS-skal. På så vis kan vi energieffektivisera och minska utsläpp av växthusgaser.

Minimera energiförlusterna med isolering av ventilationssystemet

Att minska värmeförlusterna i luftkanaler är både ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt, eftersom det både sänker energiförbrukningen och driftkostnaderna.

Värmeisolerade varmluftskanaler begränsar värmeflödet ut ur kanalen.

Isolering av kalluftskanaler begränsar värmeflödet in i kanalen. När varm eller kall luft transporteras i ventilationskanaler måste lufttemperaturen regleras och värmeförlusterna begränsas till det önskade värdet.

rect-circular-ducts-ventilationEn ventilationsisolering med korrekt isolerade kanaler säkerställer att hela ventilationssystemet fungerar som det är tänkt och minskar även behovet av underhåll.

Det är viktigt att båda kriterierna hålls på den önskade nivån för att minimera energiförlusterna. Besparingen kan bli flera tusen kWh per år och flera grader.

Rätt produkt på rätt plats

Paroc brukar rekommendera mellan 120 och 160 mm värmeisolering på ventilationskanaler i kalla utrymmen. Sedan 2019 finns Branschstandard för Teknisk Isolering (BTI) där man gör rekommendationer utifrån rekommenderade U-värden. För mer information se FAQ VVS; "Hur dimensionerar jag ventilationsisolering enligt Branschstandard för Teknisk Isolering (BTI)" längre ner på denna sida.   

Välj Paroc värmenätmatta, Paroc VentMat Comfort/Alucoat, lamellmatta Paroc Hvac Lamella Mat AluCoat eller kanalrörskål, Paroc Hvac AirCoat på cirkulära kanaler för att säkerställa behaglig inomhustemperatur. 

PAROC nätmattor och lamellmattor används för värmeisolering av både cirkulära och rektangulära kanaler, medan PAROC skivor enbart används för rektangulära kanaler. Vid invändig isolering används PAROC InVent

Oavsett om du dimensionerar utifrån max. tillåtna värmeförluster, max. tillåten temperaturförändring per kanalsträcka eller U-värden kan du beräkna den exakta isolertjockleken smidigt i PAROC Calculus.

AirCoat insulation

PAROC Hvac AirCoat är framtagen och anpassad för både värme och kondensisolering av cirkulära ventilationskanaler.

I utrymmen där kanaler ligger i lösull, t ex kalla vindar, finns risk för otäckta kanalytor vilket kan öka värmeläckage avsevärt. 0,5 m oisolerad kanal kan betyda upp till 0,5 grads minskning i kanaltemperatur vilket ökar energibehovet i värmeåtervinning.

Rekommendationen, i ouppvärmda utrymmen där kanaler ligger i lösull, är minst 50 mm värmeisolering på ventilationskanalen för att säkerställa att så mycket av värmen som möjligt hamnar på rätt ställe.

När installation sker ovanför lösullen rekommenderas 120 mm tjocklek på PAROC Hvac AirCoat.  

Kondensisolering för ventilation

För kanaler där medietemperaturen är lägre än den omgivande lufttemperaturen finns det risk att det bildas kondens på kanalens utsida. Detta kan undvikas om kanalen förses med en isolering så att yttemperaturen på denna överstiger den omgivande luftens daggpunkt. För att den kondensbegränsande funktionen ska uppnås måste alltid isoleringen förses med en fungerande ångbroms. Isoleringen monteras utvändigt på ventilationskanalerna.

I isoleringslösningar som har till uppgift att begränsa fuktflödet in mot ventilationskanalerna måste ytskiktet fungera som ångbroms. I sådana fall är isolering med aluminiumytskikt en lämplig lösning, även kallad AluCoat. Den monteras med spirallindning, svetsspik alternativt bandning, och alla fogar tejpas noggrant.

Utvändig kondensisolering av både cirkulära och rektangulära kanaler kan utföras med PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat. För cirkulära kanaler kan PAROC Hvac AirCoat användas. På rektangulära kanaler kan PAROC Hvac Slab AluCoat användas. Alternativt kan nätmattor och andra skivor användas, men dessa måste då förses med en separat ångbroms på utsidan för att funktionen ska uppnås.

För en grundläggande analys av kondensisoleringen av ventilationskanaler kan följande tumregel användas. Om vi antar att den relativa luftfuktigheten är cirka 50 % och att temperaturskillnaden mellan den varma och kalla sidan är 15°C, brukar 20 mm isolering vara tillräckligt. Vid en relativ luftfuktighet på 70 % kan isoleringstjockleken ökas till 40 mm beroende på storleken på kanalen. I andra fall bör man göra en särskild beräkning.

I tabellen nedan kan du se när kondensisolering krävs.

Du kan enkelt räkna ut rätt tjocklek på isoleringen med hjälp av Parocs beräkningsprogram PAROC Calculus. Om du behöver isolera av värmeskäl och som brandskydd, ska brandisoleringen alltid placeras närmast kanalen och värmeisoleringen och ångspärren ovanpå brandisoleringen. 

Läs mer om brandisolering av ventilationskanaler här >

Läs mer om ljudisolering av ventilationskanaler här >

Läs mer om ventilationsutrustning här >

Ventilation

I vår Pocketguide på sidorna 45-47 finns tabeller som är till hjälp när du väljer produkt för isolering av ventilationskanaler.  

Mer information om varje produkt hittar du via produktöversikten på vår hemsida.

produktväljare ventilationskanal tabell

A.10 Rekommendationer på isoleringsklass för luftbehandlingsinstallationer (BTI)

Standarden uppmanar till att beräkna varje individuellt fall och därefter välja isoleringsklass. Utgå från specifika förutsättningar så som mediatemperatur samt installationernas drifttid och belägenhet.

BTI dimensionering ventilationsisolering

Luft har låg värmekapacitet varför det är viktigt att dimensionera med hänsyn till temperaturfall vid rätt förutsättningar (temperatur och lufthastighet) och därefter bestämma isoleringsklass. Speciallt gäller detta vid variabelflödessystem, VAV-system där temperaturförändringen oftast begränsar.

Isoleringsklasserna i tabellen är anpassade för vanligt förekommande temperatur och drifttider. Isoleringsklasserna beaktar inte brand.

VENTILATION

BTI-PG-ventilationstabeller-2

Tabellerna presenterar min. isolertjocklekar för att uppfylla krav på U-värde för ventilationskanaler enligt isoleringsklasserna (V1-V6) från BTI.

Tabellerna gäller vid en temperaturskillnad på max. 20 grader mellan kanal och omgivning. Vid andra förhållanden och vid krav på max. tillåten temperaturförändring hänvisas till vårt beräkningsprogram PAROC Calculus.

Kondens uppstår när varm och fuktig inomhusluft träffar en kallare yta (t. ex. ett fönsterbleck) och fukten fälls ut som små vattendroppar. Om kondensen inte torkar kan den leda till röta och svamp.

Om en ventilationskanal med kall luft passerar genom ett rum med högre temperatur finns risk för kondensutfällning på ventilationskanalens utsida. För att förhindra detta isoleras ventilationskanalen så att yttemperaturen överstiger luftens daggpunkt. För att kondensisoleringen ska fungera måste isoleringen förses med en ångbroms.

Paroc Hvac Lamella Mat Alucoat erbjuder lösningar för utvändig kondensisolering av både cirkulära och rektangulära ventilationskanaler.

Paroc Hvac Section Alucoat T och Paroc Hvac Combi Alucoat T erbjuder lösningar för utvändig kondensisolering av rör.