Ventilationsisolering - Isolering av ventilationsrör & -kanaler

Ett effektivt VVS-skal minskar utsläpp av växthusgaser

Ventilationsisolering behövs bland annat för att kunna begränsa och reglera värme-förlusterna i ett ventilations-system. Genom en effektiv isolering av alla VVS-installationer skapas ett effektivt VVS-skal. På så vis kan vi energieffektivisera och minska utsläpp av växthusgaser.

Minimera energiförlusterna med isolering av ventilationssystemet

Att minska värmeförlusterna i luftkanaler är både ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt, eftersom det både sänker energiförbrukningen och driftkostnaderna.

Värmeisolerade varmluftskanaler begränsar värmeflödet ut ur kanalen.

Isolering av kalluftskanaler begränsar värmeflödet in i kanalen. När varm eller kall luft transporteras i ventilationskanaler måste lufttemperaturen regleras och värme-förlusterna begränsas till det önskade värdet.

rect-circular-ducts-ventilationEn ventilationsisolering med korrekt isolerade kanaler säkerställer att hela ventilationssystemet fungerar som det är tänkt och minskar även behovet av underhåll.
Det är viktigt att båda kriterierna hålls på den önskade nivån för att minimera energi-förlusterna. Besparingen kan bli flera tusen kWh per år och flera grader. 

Rätt produkt på rätt plats

Paroc brukar rekommendera mellan 120 och 160 mm värmeisolering på ventilations-kanaler i kalla utrymmen. Sedan 2019 finns Branschstandard för Teknisk Isolering (BTI) där man gör rekommendationer utifrån rekommenderade U-värden. För mer information se FAQ VVS; Hur dimensionerar jag ventilationsisolering enligt Branschstandard för Teknisk Isolering (BTI)?   

Välj Paroc värmenätmatta, Paroc VentMat Comfort/Alucoat, lamellmatta Paroc Hvac Lamellamat AluCoat eller kanalrörskål, Paroc Hvac AirCoat på cirkulära kanaler för att säkerställa behaglig inomhustemperatur. 

PAROC nätmattor och lamellmattor används för värmeisolering av både cirkulära och rektangulära kanaler, medan PAROC skivor enbart används för rektangulära kanaler. Vid invändig isolering används PAROC InVent. 

Oavsett om du dimensionerar utifrån max. tillåtna värmeförluster, max. tillåten temperatur-förändring per kanalsträcka eller U-värden kan du beräkna den exakta isolertjockleken smidigt i PAROC Calculus.

PAROC Hvac AirCoat är framtagen och anpassad för både värme och kondensisolering av cirkulära ventilationskanaler.

AirCoat insulationI utrymmen där kanaler ligger i lösull,  t ex kalla vindar, finns risk för otäckta kanalytor vilket kan öka värmeläckage avsevärt. 0,5 m oisolerad kanal kan betyda upp till 0,5 grads minskning i kanaltemperatur vilket ökar energi-behovet i värmeåtervinning.

Rekommendationen, i ouppvärmda utrymmen där kanaler ligger i lösull, är minst 50 mm värmeisolering på ventilationskanalen för att säkerställa att så mycket av värmen som möjligt hamnar på rätt ställe.

När installation sker ovanför lösullen rekommenderas 120 mm tjocklek på PAROC Hvac AirCoat.  

Kondensisolering för ventilation

För kanaler där medietemperaturen är lägre än den omgivande lufttemperaturen finns det risk att det bildas kondens på kanalens utsida. Detta kan undvikas om kanalen förses med en isolering så att yttemperaturen på denna överstiger den omgivande luftens daggpunkt. För att den kondensbegränsande funktionen ska uppnås måste alltid isoleringen förses med en fungerande ångbroms. Isoleringen monteras utvändigt på ventilationskanalerna.

I isoleringslösningar som har till uppgift att begränsa fuktflödet in mot ventilationskanalerna måste ytskiktet fungera som ångbroms. I sådana fall är isolering med aluminiumytskikt en lämplig lösning, även kallad AluCoat. Den monteras med spirallindning, stift och bricka alternativt bandning, och alla fogar tejpas noggrant.

Utvändig kondensisolering av både cirkulära och rektangulära kanaler kan utföras med PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat. För cirkulära kanaler kan PAROC Hvac AirCoat användas. På rektangulära kanaler kan PAROC Hvac Slab AluCoat användas. Alternativt kan nätmattor och andra skivor användas, men dessa måste då förses med en separat ångbroms på utsidan för att funktionen ska uppnås.

För en grundläggande analys av kondensisoleringen av ventilationskanaler kan följande tumregel användas. Om vi antar att den relativa luftfuktigheten är cirka 50 % och att temperaturskillnaden mellan den varma och kalla sidan är 15°C, brukar 20 mm isolering vara tillräckligt. Vid en relativ luftfuktighet på 70 % kan isoleringstjockleken ökas till 40 mm beroende på storleken på kanalen. I andra fall bör man göra en särskild beräkning.

I tabellen nedan kan du se när kondensisolering krävs.

Kanal  Luft i kanalen  Kanalens placering  Varför isolera?  Vilken lösning? 

Kanal för tillförsel av uteluft, luftkondentionering mm

Kall luft I varma utrymmen (högre temperatur än i kanalen) Kondensering på utvändig yta Värmeisolering + ångspärr, tejp
Uppvärmd luft, frånluft mm Varm luft I ett kallt utrymme Kondensering på inneryta Värmeisolering
I ett varmt utrymme Värmeisolering för minskade energiförluster Värmeisolering

Du kan enkelt räkna ut rätt tjocklek på isoleringen med hjälp av Parocs beräkningsprogram PAROC Calculus. Om du behöver isolera av värmeskäl och som brandskydd, ska brandisoleringen alltid placeras närmast kanalen och värmeisoleringen och ångspärren ovanpå brandisoleringen. 

Läs mer om brandisolering av kanaler här >

Läs mer om ljudisolering av kanaler här >