Paroc Group har publicerat sin årliga hållbarhetsrapport

14 maj 2013

Paroc Group har publicerat sin andra hållbarhetsredovisning. Rapporten beskriver året 2012 och följer riktlinjerna för hållbarhetsredovisning som definierats av den internationella organisationen Global Reporting Initiative (GRI).

Paroc Book of Sustainability 2012Paroc omdefinierade sin strategi under 2012 och hållbarhet ingår nu som en central del i strategin. Parocs hållbarhetsrapport för 2012 beskriver företagets ekonomiska, sociala och miljömässiga inverkan på sina intressenter och omgivning.

Under 2012 satte Paroc upp som strategiskt mål att vara 30 procent mer energieffektivt år 2020 och bolaget har vidtagit ett antal konkreta åtgärder för att nå detta mål. En tydlig minskning av CO2-utsläppen skedde under 2012. Operativ effektivitet följs upp och varje anläggning har sitt eget energieffektivitetsprojekt för de kommande åren.

Noll avfall till deponi, projektet som inleddes under 2011 har gett synliga resultat. Under 2012 lyckades Paroc minska avfallet till deponi med upp till 3 000 ton jämfört med 2011. Trzemeszno-anläggningen i Polen skickade inte något avfall till deponi, och från anläggningarna i Hällekis i Sverige samt Pargas i Finland gick mindre än 10 procent av avfallet till deponi. Produktionsavfallet kan återanvändas för olika syften. Parocs mål är att uppnå 100 procents materialeffektivitet, vilket omfattar minimering av produktionsavfall.

Paroc började bygga sin första anläggning i Ryssland under 2012 - det största enskilda projektet i Parocs historia. Projektet framskrider enligt planerna och den kommersiella produktionen beräknas vara igång i november 2013.

År 2012 skedde en klar förbättring i frågor relaterade till hälsa och säkerhet i arbetet. Olycksfalls-frekvensen minskade med över 50 procent och bolaget initierade nya projekt för hälsa och säkerhet i arbetet och investerade i personal- och ledarskapsutbildning. Företagets arbetsmiljömål är noll olyckor år 2020.

Parocs hållbarhetsrapport är tillgänglig på: www.paroc.se/om-paroc/paroc-och-hallbarhet