Legionella - rätt isolering kan stoppa bakterietillväxt

21 maj 2015
Legionella är namnet på en bakteriefamilj som orsakar två olika sorts sjukdomar: legionärssjuka, som är en form av lunginflammation, samt pontiacfeber, vars symtom är influensaliknande. Legionellabakterier sprids via luftaerosoler till exempel vid duschning och inte genom att man dricker vattnet. Legionellabakterien trivs i vattentemperaturer mellan 20°C och 45°C. Bakterien är relativt vanlig i vattenledningar i alla typer av hus, bostäder såväl som offentliga byggnader. Legionärssjuka kan i värsta fall ha dödlig utgång. Men med rätt kunskap går det att minska risken för legionellatillväxt vid installation av rör.

Vad säger Boverkets byggregler?
Installationer bör utformas så att tappkallvatten kan vara stillastående i 8 timmar utan att temperaturen på tappkallvattnet överstiger 24°C. Problemet med att varm- och kallvatten inte håller önskade temperaturer beror ofta på bristfällig isolering av rören.

En enkel tumregel är att alltid använda minst 40 mm isolering för att säkerställa temperaturen på kallvattnet och minst 60 mm på varmvattenrör för att begränsa värmeläckage.

En ökad isolertjocklek har förutom att den förhindrar bakteriell tillväxt vid installationen av rör även goda effekter på:

  • Kondensisolering
    Tappkallvattenrören ska även isoleras för att förhindra kondensutfällning. 40 mm PAROC Hvac Section AluCoat T ger tillräcklig isolertjocklek och ytskiktet av armerad aluminiumfolie fungerar som en ångbroms.
  • Energibesparing
    Genom att välja en tjock isolering för de varma rören i ett schakt erhålls en energibesparing samtidigt som temperaturen i schaktet hålls nere. De kalla rören hålls kalla och de varma rören behåller sin värme.
  • Brandisolerade rörgenomföringar
    BBR ställer krav på material och ytskikt för att minimera brandspridningen. Parocs produkter är obrännbara och uppfyller de högsta klasserna, Euroklass A1 och Euroklass A2L-s1,d0. Detta innebär att produkterna kan användas i alla utrymmen, även utrymningsvägar. Med PAROC Hvac Section AluCoat T kan rörisoleringen gå obruten genom en brandavskiljande konstruktion som t ex vid kondensisolering av kalla rör i brandklasser upp till EI120.