Ny lösning för att ge mer brandsäkra byggnader

28 feb 2019

Bränder har en mycket negativ inverkan på byggnadsbeståndets hållbarhet – dels genom brändernas miljöförorenande utsläpp, och dels genom att återuppbyggnaden kostar både när det gäller material och ökade koldioxidutsläpp. Nu lanserar Paroc ett nytt produktkoncept för brandskydd av brännbar isolering i fasader och tak, något som avsevärt kan förbättra byggnaders brandsäkerhet.

Isolering kan öka brandbelastningen hos en byggnad markant, och valet av isoleringsmaterial har därför stor inverkan på byggnadens samlade brandsäkerhet. Den säkraste lösningen i alla typer av konstruktioner är att använda obrännbar isolering i Euroklass A1 eller A2-s1, d0. Men valet faller inte alltid på denna typ av isolering. 

De ökade kraven på energihushållning innebär att nya högisolerande produkter och lösningar för bland annat värmeisolering av klimatskärmen ständigt utvecklas. Många av dessa produkter är brännbara och smälter ofta redan vid relativt låga temperaturer. Dessa produkter kan då behöva ett yttre skydd mot brandpåverkan för att uppfylla gällande brandkrav.

 

Finland lagstiftar om extra skydd av brännbart material i byggnader

I Finland infördes den 1 januari 2018 en ny förordning om brandsäkerhet för byggnader. Den nya förordningen innebär strängare krav för skydd av brännmart isolermaterial (material klassat i Euroklass B-F samt träbaserade isoleringsmaterial) och ansvaret läggs i praktiken på arkitekten. Ansvaret gäller inte bara för ny- eller tillbyggnad utan även för reparation och modifiering, om byggnadens brandsäkerhet försämras som följd av densamma.

För att erbjuda en lösning till den finska marknaden utvecklade Paroc en ny produktfamilj av stenull, PAROC FireSafe med K230 klassificering, speciellt designade för att skydda brännbart material i fasader och tak från antändning.

Paroc har nu anpassat sortimentet och lösningarna till den svenska marknaden för att kunna erbjuda samma höga brandsäkerhet för svenska byggnader. Konstruktionslösningarna är bedömda av Brandskyddslaget,  ett ledande konsultföretag inom brandskydd och riskhantering. 

Motsvarar tidigare svensk lagstiftning

Någon harmonisering inom EU beträffande brandkraven för flervåningsbyggnader eller någon harmoniserad brandprovningsmetod av fasader finns inte. Varje land har sina egna krav och egna provningsmetoder. En fasadutformning som är godkänd i ett europeiskt land är inte med automatik godkänd i andra europiska länder. Inte minst för en jämförelse med andra länder kan det vara av intresse att studera brandkraven i tidigare svenska byggregler. Dessa krav var mer detaljerade än dagens krav och påminner i vissa avseenden om nuvarande krav i andra länder som till exempel i Finland. 

Enligt gällande byggregler i Sverige är möjligheterna att använda brännbart material i fasadkonstruktioner begränsade när det gäller flervåningsbyggnader i byggnadsklass Br1. Brännbart material kan dock, enligt Boverkets Byggregler (BBR), få förekomma även i en flervåningsbyggnad under vissa förutsättningar. Dessa förutsättningar innebär bland annat att brandspridning längs fasadytan och inuti väggen ska begränsas. Vidare ska risken för personskador till följd av nedfallande delar av ytterväggen begränsas. 

Brandkänsliga material måste skyddas

Efter flera internationella exempel på bränder i höga byggnader där brandspridning skett mycket snabbt längs fasaden har man i vissa fall kunnat konstatera att den bakomliggande orsaken till den snabba brandspridningen varit att entreprenören bytt ut delar av ett system utan att säkra att den slutliga brandtekniska prestandan blir densamma. I den byggnadstekniska slutrapporten ”Building a Safer Future” av Dame Judith Hackitt konstaterar hon att det ”behövs ett kulturskifte där alla enskilda aktörer måste ta sitt ansvar för att vi ska få långsiktigt hållbara och säkra byggnader”.

I Sverige konstaterar Boverket att liknande bränder även kan ske här, men ”förhoppningsvis inte i mycket höga byggnader”. 
- Vi kan bara konstatera att dagens BBR inte ställer entydiga krav på att brännbar isolering bör skyddas mot brand utifrån och att konstruktionslösningar med PAROC FireSAFE som hindrar antändning av bakomliggande brännbar isolering blir betydligt mer robusta, säger Lars-Erik Olsson, Produktchef på Paroc. Därför lanserar vi nu ett sortiment anpassat för Sverige och hoppas att vi på sikt kan se mer brandsäkra byggnader även här, säger Lars-Erik.

Läs mer om lösningarna här >