Energimyndigheten beviljar OC Paroc stöd för minskade koldioxidutsläpp och utökad återvinning av avfall

24 feb 2022
Energimyndigheten har beviljat  Owens Corning Paroc AB 121,6 miljoner kronor i stöd för genomförande av ett moderniseringsprojekt som innebär minskade koldioxidutsläpp och utökad återvinning av avfall vid företagets anläggning för mineralullsproduktion i Hällekis. 

Mineralull är ett av de vanligaste isoleringsmaterialen i byggnader och bidrar där till effektiv energianvändning och till att minska utsläpp från uppvärmning. Traditionellt är produktionen av mineralull energikrävande och medför koldioxidutsläpp, främst på grund av att man använder koks som energikälla när man smälter mineralerna.  

I ett moderniseringsprojekt arbetar OC Paroc för att minska miljöpåverkan från tillverkningen genom minskade koldioxidutsläpp och övergång till en mer cirkulär ekonomi genom ökad resurseffektivitet – bland annat ökad återvinning. 

Projektet har som mål att driftsätta en ny produktionslinje utrustad med elektrisk smältteknik, vilken kommer att ersätta en av dagens kokseldade kupolungs-linjer. En elektrisk smältugn  reducerar väsentligt energianvändning och koldioxidutsläppen minskar med ca 80 % per ton tillverkad produkt.

- ”Byggnader står för nästan 21 procent av energianvändningen i Sverige idag. För att nå ett klimatneutralt samhälle räcker det inte enbart med att producera energieffektiva byggnader, utan vi måste skapa hela kretslopp som är klimatsmarta. Därför är denna satsning på återvinning av material och elektrifiering vid mineralullsproduktion mycket viktiga för att minska klimatavtrycken från byggsektorn”, säger Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén.

Projektet genomförs inom ramen för Industriklivet – Regeringens långsiktiga satsning för att stödja klimatomställningen. OC Paroc samarbetar bl.a med konsultföretaget Sweco som bidrar med specialistkompetens och rådgivning.

– ”Vi är oerhört stolta över att ha bidragit till beviljad finansiering som kommer kunna leda till minskade koldioxidutsläpp i produktionen”, säger Hannah Schweinebarth, expert på innovationsfinansiering med hållbarhetsfokus på Sweco.

Minskade utsläpp av koldioxid och ökad återvinning är viktiga förutsättningar i omställningen mot  en mer klimateffektiv och cirkulär produktion av byggmaterial. Genom projektet kan OC Paroc bidra till att marknaden förses med produkter som minskar byggsektorns klimatpåverkan och bidrar till omställningen i samhället.

-”Owens Corning Paroc uppskattar stödet från Energimyndigheten. Vi är stolta över att vara en del av Hällekis under mer än 40 år och oerhört glada över att detta projekt stödjer vårt engagemang för hållbar verksamhet och minskad klimatpåverkan” säger Jari Airola, VP & Managing Director för Owens Cornings europeiska stenullsverksamhet. ”Inom Owens Corning är hållbarhet kärnan i vårt syfte. När vi utvecklar produkter och system som adresserar trender inom energieffektivitet, produktsäkerhet och hållbarhet, förnybar energi, arbetar vi kontinuerligt med att minska vårt eget miljöavtryck. De senaste åren har vi genomfört omfattande åtgärder vid våra stenullsfabriker i Norden för att minska klimatpåverkan och inbäddad koldioxid i våra produkter genom energieffektiv produktion och ökad återvinning. Hällekis-projektet är ytterligare en milstolpe på denna väg.”


För ytterligare information
Beatrice Hallén, Hållbahetschef och tillförordnad VD Paroc AB Tel. +46 705 469 110 beatrice.hallen@owenscorning.com

Maria Mehner, Kommunikationschef Paroc AB, Tel. +46 722 342 653, maria.mehner@owenscorning.com 

Kontakt Energimyndigheten
Mikael Lindqvist
Martina Montesino MalmbergBAKGRUND

Om Owens Corning Paroc
Owens Corning är en global ledare inom bygg- och konstruktionsmaterial som har åtagit sig att bygga en hållbar framtid genom materialinnovation. Våra tre integrerade verksamheter – kompositer, isolering och tak – tillhandahåller hållbara, energieffektiva lösningar som bygger på vår unika materialvetenskap, tillverkning och marknadskunskap för att hjälpa våra kunder att vinna och växa. Vi är globala i omfattning, men mänskliga i skala och har cirka 20 000 anställda i 33 länder, alla dedikerade till att skapa värde för våra kunder och aktieägare och göra skillnad i de samhällen där vi arbetar och bor. Owens Corning, som grundades 1938 och är baserat i Toledo, Ohio, USA, omsatte 2021 8,5 miljarder dollar. För mer information, besök www.owenscorning.com.

PAROC® står för energieffektiva och brandsäkra isoleringslösningar av mineralull för nybyggnation och renovering, VVS-lösningar, industriapplikationer, marin- och offshore-lösningar. För mer information, gå in på www. paroc.se. 

Om SWECO
Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. Tillsammans med våra kunder utvecklar våra 17 500 arkitekter, ingenjörer och andra specialister lösningar för att hantera urbaniseringen, ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 21 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Om Industriklivet
Industriklivet syftar till att stödja industrin att minska sina utsläpp av växthusgaser, bidra till att uppnå negativa utsläpp samt ge stöd till tillämpning av ny teknik eller andra innovativa lösningar inom industrin som kan bidra till ett fossilfritt samhälle. Industriklivet omfattar totalt ca 909 miljoner kronor 2022 och kan finansiera projekt som pågår till och med 2029, och den årliga budgeten beslutas i samband med budgetpropositionen. Energimyndigheten fick genom Regleringsbrev för 2018 i uppdrag att ansvara för Industriklivet. Industriklivet är en del av EU:s Facilitet för återhämtning och resiliens (RRF).

Om Byggnadssektorn
Byggnadssektorn inom EU står idag för mer än en tredje del av de totala utsläppen av växthusgaser och i Sverige har till exempel Boverket uppskattat att den byggda miljön producerar 18 miljoner ton CO2 om året, mycket mer än till exempel trafik. Att minska utsläppen av CO2 under byggnadens livscykel är ett av de mest effektiva sätten att begränsa klimatförändring, och energieffektiva koldioxidsnåla byggmaterial spelar en viktig roll för att uppnå detta mål. En byggnad som är väl isolerad kommer att medföra ett minskat behov av energi för uppvärmning och således bidra till minskade utsläpp samtidigt som komforten och inomhusklimatet inte påverkas negativt. God isolering leder också till minskade kostnader för uppvärmning.

De svenska och europeiska branschorganisationerna för mineralullsindustrin, Swedisol och Eurima, har anslutit sig till EU:s mål att utsläpp av växthusgaser ska minskas till netto noll-utsläpp till 2050 både när det gäller byggnadsbeståndet och i tillverkningsprocessen av mineralull. För att åstadkomma detta i EU anser Eurima att politikerna bland annat
behöver besluta om följande:

  • Kriterier måste sättas för både drift av byggnader samt tillverkning av material i övergången till koldioxidfria byggnader.
  • Sätt energieffektivitet först och gör energieffektivitet obligatoriskt för industrin.
  • Upprätta en handlingsplan för cirkulär ekonomi i byggsektorn.