Arbetsanvisning Isolera Källarytterväggar

Använd PAROC stenull som utvändig isolering av källarväggen för såväl värmeisolering som dränering. Använd denna lösning vid både nybyggen och renovering. 

2023-02-24

För att underlätta installationen, undvika eventuella problem och garantera ett smidigt arbete har vi till din hjälp utarbetat dessa arbetsanvisningar.

Ingående produkter: Tunnputsskiva PAROC Linio 80, Markskiva PAROC GRS 20 och GRS 30. 

När du följer dessa råd får du en god arbetsmiljöSkyddsutrustningFör att undvika hudirritation, använd skyddsutrustning. Håll dina arbetskläder separerade från andra kläder.

Använd skyddsglasögon om dina ögon är känsliga för damm. Detta är speciellt viktigt vid arbete med isolering över huvudet. Om du bär kontaktlinser bör du alltid bära åtsittande skyddsglasögon.

Använd andningsskydd med dammfilter klass P2 om mängden damm är betydande (t.ex. vid installation av lösullsisolering).

Glasögon

 

 

 

 

Ventilation

God genomluftning på arbetsplatsen är ett bra sätt att hålla dammhalten nere. 

 

 

 

Avfallshantering

Rengöring ska utföras så att dammspridning undviks. Anordningar för att samla upp mineralullsspill ska finnas lätt tillgängliga. Försök att alltid ta vara på spillet direkt. Det underlättar städningen och man undviker onödiga omflyttningar 

 

 

RengöringUtrymmen där mineralull hanteras ska städas ofta, gärna varje dag. I första hand ska dammsugare användas. Det är mycket olämpligt med torrsopning och blåsning med tryckluft eftersom damm på så sätt virvlas upp och sprids.

 

 

Dusch

För att slippa besvär efter arbetsdagens slut bör man tvätta hela kroppen och byta alla kläder. Det finns olika uppfattningar om hur man bäst avlägsnar fibrer på huden. En del anser att det går bäst med tvål och vatten, andra att en så kall dusch som möjligt är det bästa.

 

 

Allmänna regler för installation

Utför isoleringsarbetet på så tidigt som möjligt i byggprocessen, då ventilationen är god och åtkomsten är lätt.
Montera isoleringen noga och säkerställ att det inte finns något mellanrum mellan skivor eller vid anslutningar. Isolerfunktionen är beroende av god utfyllnad av det utrymme som skall isoleras. Det är speciellt viktigt att isoleringen ligger väl an mot konstruktionens varma sida. Springor på isoleringens varma sida kan försämra isolerfunktionen speciellt om sådana springor står i kontakt med den kalla sidan. Använd skivor som är formatanpassade. Undvik att använda småbitar, (≤ 200 mm) eftersom risken för uppkomst av springor då ökar. Överlappa skarvarna mellan isoleringsskikten. Undvik att placera fyra hörn tillsammans. 

Hantering och lagring

Isoleringen är en för byggnaden mycket viktig produkt, och hanteras med stor varsamhet så att dess funktion inte äventyras. Förvaringen på arbetsplatsen fram till monteringstillfället planeras därför noga. Det helförslutna plastemballaget skyddar produkten mot tillfälliga väderpåkänningar. Vid längre lagring utomhus skall isoleringen täckas. Lösa paket stuvas så att skivorna står på kant och täcks. E-pack är ett utmärkt förpackningssystem, som minskar risken för skador på produkten och klarar utomhuslagring upp till 8 veckor. Om isoleringen blivit blöt skall paketen öppnas och skivorna torkas inomhus innan de monteras i konstruktionen. Montera aldrig in våt isolering. Om isoleringen blir våt efter montaget bör den inte byggas in innan den torkat. 

Tillkapning

Paroc stenull är enkel att skära och hantera. Vid tillskärning av skivor används avsedd Kniv och rak linjal eller Skärbord. Vid arbeten där många skärningar behövs är skärbordet ett utmärkt hjälpmedel som alltid ger räta vinklar. Skärbordet kan snabbt ställas om till olika mått och vinklar. Skärbord samt Säckställ och Säck för spill ger de bästa förutsättningarna för en bra arbetsmiljö vid isolerarbetet. Flexibla isolerskivor som skall monteras mellan balkar och reglar kapas med ett övermått på 5–10 mm för att få en bra utfyllnad utan springor eller spalter. Övermåttet är viktigt för konstruktionens funktion både ur värmeisolerings- och brandsynpunkt. Standardskivornas tjocklek är anpassad till normalt regelavstånd och reglar. Bredden är därför olika på skivor för träregelkonstruktioner och stålregelkonstruktioner.

Det är avgörande för att väggkonstruktionen som helhet skall fungera tillfredställande att de olika konstruktiva delarna i väggen samverkar. Man bör tex inte starta uppvärmningen av byggnaden innan luft och ångspärren har monterats. Orsaken är att vattenånga kan transporteras genom konstruktionen och kondensera mot det utvändiga tätskiktet.

Montage av luft- och ångspärr, se separat anvisning

Skivor av stenull påverkas i mycket liten omfattning av fukt. Stenull suger inte vatten kapillärt och tar inte upp fukt ur luften. Den fukt som t ex vid slagregn under byggskedet kan komma in i ytskiktet, torkar snabbt bort utan att förorsaka skada på isoleringen. Detta innebär att Väggboarden kan vara oskyddad mot väder och vind under en kortare tid av byggskedet. 

 

Grundmuren avjämnas genom att utskjutande brukstungor tas bort och håligheter fylls ut med cementbruk. Anslutningen mellan grundplatta och grundmur förses med en cementbrukssträng C 100/450 med fall 1:2 utåt. Flytmembran eller två lager av kallasfalt stryks 500 mm upp på väggen, på brukssträngen och ned på grundplattan. 

Som isolering används PAROC GRS 20 alternativt GRS 30. Monteringen av skivorna sker nedifrån där första laget skivor ställs på betongplattans brukssträng. Skivorna monteras sedan förskjutna så att inte fyra hörn möts. Skivorna skall skjutas ihop noggrant så att otätheter undviks.

grund

Fastsättning kan ske antingen med punktklistring med varmasfalt eller genom spikning. Vid spikning skall minst 2 spikar + brickor användas per skiva. Vid spikning i lättklinker rekommenderas varmförzinkad trådspik. Klippspik av aluminium skall användas i lättbetong.

Isoleringen avslutas ca 100 mm under blivande marknivå. Vid putsning av sockeln får inget bruk komma bakom isoleringen. Putsen avslutas med en hålkäl mot isoleringen. Det går även att dra upp isoleringen och putsa den.  

Dräneringen läggs med överkant minst 250 mm under grundplattan. Runt rören och mot isoleringen återfylls med dränerande material upp till 300 mm över rörens överkant. Omslut ledningen med PAROC XMS 090 Fiberduk för att förhindra igenslammning i framtiden. Återfyllning mot isoleringen skall ske med min 200 mm dränerande material.  Övrig återfyllnad kan ske med befintliga massor. Används samma massor vid återfyllnad monteras en PAROC XMS 090 Fiberduk hela vägen upp. Fiberduk XMS 090 fästs mot isoleringen med PAROC XFF 002 Dukstift. 

Efter återfyllning skall markytan 3 m ut från vägglivet ha en lutning från huset på minst 1:20. Tänk på sättningen vid markplaneringen. Stuprör skall anslutas till dagvattenledning.

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

Det är lämpligt att också isolera sockeln. En metod är att använda I-element som är en produkt med cellplastisolering och ett putsskikt som ger en färdig sockelyta. I-elementen monteras med ett cementbaserat bruk, exempelvis Byggklister. Lägg två längsgående brukssträngar – en i överkant och en i underkant. Elementen trycks sedan fast med ett mothåll tills bruket härdat.

Om sockeln skall putsas kan en Putsskiva användas. För tjockputs väljs PAROC Fatio och för tunnputs väljs PAROC Linio 10 Putsskiva eller PAROC Linio 80 Putslamell Fasad. Fäst dessa i den bärande väggen med hjälp av limning och/eller mekaniska fästdon. Vid användning av ett eller flera isolerskikt rekommenderas alltid mekaniska fästdon. Följ systemleverantörens anvisningar.