Teknisk isolering för VVS-installationer

Installationer för värme, ventilation och sanitet (VVS) har till uppgift att göra våra hus till bekväma, säkra och sunda bostads- och arbetsmiljöer. Men för att skapa energieffektiva byggnader räcker det inte att enbart montera rör och ventilationskanaler. Vi behöver också aktivt fokusera på en effektiv isolering av alla VVS-installationer, vilket är extremt viktigt för att energi-effektivisera och minska utsläpp av växthusgaser. 

För att installationerna ska ge största möjliga utbyte med låga energiförluster och underhållskostnader måste de isoleras på rätt sätt. Genom att välja rätt produkt för rätt applikation i vårt sortiment för teknisk isolering, förlängs VVS-systemets livslängd och underhållsbehovet minskar. 

Ledningar för varma och kalla rör, rör för komfortkyla, rök- och avgaskanaler samt rör för dagvatten och avlopp ska av olika anledningar isoleras. Med hjälp av rätt teknisk isolering minskas värmeförlusten och risken för frysning, samtidigt som brand-spridning och kondensbildning förhindras. Säkerställ funktionen för alla komponenter i ditt VVS-system genom att isolera med PAROC-produkter för teknisk isolering. På så sätt skapas ett effektivt VVS-skal med bättre brandsäkerhet, reducering av oönskat ljud och färre skador på grund av kondens och frysning.