Uppförandekod

Paroc Group Code of Conduct

Genom att säkerställa ansvarsfulla affärsmetoder ger uppförandekoden och andra etiska riktlinjer vägledning kring hur alla medarbetare på Paroc arbetar och interagerar med intressenter, från utvinning av råmaterial till leverans av våra lösningar och tjänster, i alla länder där vi är verksamma. Policyer och riktlinjer för att främja ansvarsfullt företagande är väl integrerade i våra affärsmetoder och vi har en stark kultur som stöder etiskt uppförande.

Uppförandekoden beskriver vad som minst krävs när det gäller uppförande på områden som transparens, rättvisa och integritet, efterlevnad av lagstiftning, miljö och mänskliga rättigheter. Vi har samma höga förväntningar på våra leverantörer och partners.

Rapportering av misstänkta överträdelser av våra etiska regler

Sedan februari 2018 är Paroc en del av Owens Corning. Om du känner genuin oro över Parocs agerande, vänligen rapportera detta via Owens Cornings hjälplinje för affärsbeteende. Observera att ett professionellt svar kommer att respektera alla parters rättigheter.