FAQ VVS

Teknisk isolering är benämningen på isolering av rör och ventilationskanaler och används idag både inom industrin och i byggnader.

Med bättre teknisk isolering kan vi minska klimatpåverkan och samtidigt få lägre kostnader för vår energianvändning. Dessutom skyddar teknisk isolering mot slitage av installationerna och ger bättre prestanda och energibesparing i industriprocesser.

Teknisk isolering används av flera anledningar bland annat för att:
Minska värme- och kylförluster
Förhindra legionella
Förhindra kondensbildning
Begränsa brandspridning
Dämpa ljud
Skydda omgivning och människor mot bränn- och frostskador
Spara pengar 
Minska miljöpåverkan

Hur teknisk isolering dimensioneras beror på vad man vill åstadkommas med isoleringen. Isolertjockleken kan dimensioneras efter:

vilken energiförluster som kan accepteras
vad som krävs för att motverka legionellatillväxt
vad som krävs för att uppfylla ett brandkrav
vad som behöva för att undvika kondensbildning
vad som behövs för att dämpa ljud
vad som behövs för att skydda omgivningen genom att uppnå en viss yttemperatur på installationen 
hur man förlänger infrysningstiden på rör utomhus 

pocketguide ti se 2022

Till hjälp finns vårt beräkningsprogram Paroc Calculus. Många råd och tips om hur du ska tänka kring dimensionering finns också i vår Pocketguide Energiklok VVS-isolering.  

Kondens uppstår när varm och fuktig inomhusluft träffar en kallare yta (t. ex. ett fönsterbleck) och fukten fälls ut som små vattendroppar. Om kondensen inte torkar kan den leda till röta och svamp.

Om en ventilationskanal med kall luft passerar genom ett rum med högre temperatur finns risk för kondensutfällning på ventilationskanalens utsida. För att förhindra detta isoleras ventilationskanalen så att yttemperaturen överstiger luftens daggpunkt. För att kondensisoleringen ska fungera måste isoleringen förses med en ångbroms.

Paroc Hvac Lamella Mat Alucoat erbjuder lösningar för utvändig kondensisolering av både cirkulära och rektangulära ventilationskanaler.

Paroc Hvac Section Alucoat T och Paroc Hvac Combi Alucoat T erbjuder lösningar för utvändig kondensisolering av rör.

PAROC stenull är fuktavvisandePAROC mineralull har inga kapillärer och tar varken upp eller lagrar vatten. 

PAROC Stenull är fukt- och vattenavvisande och normalt understiger fuktinnehållet i isoleringen 0,5 % av dess vikt. Skulle mindre mängder vatten komma in i materialet när det är monterat, sker en snabb uttorkning tack vare stenullens öppna struktur, varefter isoleringsförmågan återfås. 

PAROC Stenull uppfyller kraven enligt EN 1609 och EN 13472 vilket betyder att vattenupptagningsförmågan är ≤1 kg/m2.

Ånggenomgångsmotståndet hos stenull är mycket lågt i jämförelse med andra byggnadsmaterial. Detta är en fördel vid uttorkning av materialet men ställer samtidigt stora krav på tätheten på de ytskiktsångbromsar som måste appliceras vid utvändig kondensisolering.

Vid isolering av kalla installationer dimensioneras isoleringen så att ytskiktets temperatur ligger över den omgivande luftens daggpunkt. Ytskikt med högt ånggenomgångsmotstånd väljs så att fuktflödet in mot den kalla installationen begränsas. Samtliga skarvar fogtätas med produkter som rekommenderas för detta ändamål.
För mer information, gå till Arbets- & Monteringsanvisningar.

En väl fungerande ångbroms på kalla rörledningar ökar processens funktion och minimerar riskerna för korrosion.
PAROC produkter med ytskikt av armerad aluminiumfolie har ånggenomgångsmotstånd MV2, vilket motsvarar bästa klass i enlighet med SS-EN 12086 för platta produkter och SS-EN 13469 för rörskålar. Produkterna passar utmärkt till applikationer som kalla rör, ventilationskanaler eller andra användningsområden där resistens mot vattenånga är ett krav. I denna typ av användningsområden måste alla skarvar tejpas med PAROC Tejp AluCoat.

Ett materials reaktion på brand definieras enligt det europeiska klassificeringssystemet i Euroklasserna A1 till F. Klassificeringen baseras på materialets egenskaper under brandpåverkan och inkluderar effektutveckling, rökproduktion och brinnande droppar. 

Mot bakgrund av klassificeringen kan ett materials medverkan till brand och rökspridning fastställas, inklusive om materialet tenderar att bidra till en övertändning.

Obrännbara material och produkter (A1 och A2) kan inte orsaka övertändning. Till exempel: PAROC stenullsprodukter utan ytskikt är klassificerade i Euroklass A1 och till och med produkter med ytskikt av aluminiumfolie eller glasfiberväv klassificeras i Euroklass A1 alternativt A2-s1, d0 (EN ISO 13501-1), vilket innebär att de inte bidrar till brand.

Ja, Parocs produkter är CE-märkta. Produkter för teknisk isolering är CE-märkta i enlighet med produktstandarden SS-EN 14303.

CE-märkningen redovisar produktens prestanda i form av deklarerade egenskaper.

CE.märkningBETECKNINGSKOD FÖR CE-MÄRKNING  (EXEMPEL)
MW EN 14303-T2-ST(+)660-CS(10)20-WS1-MV2-CL10-pH9,5

Beteckningskoden anger produktens deklarerade egenskaper. Separat anges brandklass, t ex A1.

Produktens värmekonduktivitet finns inte i beteckningskoden utan framgår av Prestandadeklarationen för respektive produkt. Sök produkt via Produktöversikten.

 

Exempel på etikett

 

 

 

 

BETECKNINGSKODER

MÅTT OCH TOLERANSER T
Tjocklekstoleranser anges i klasserna T1 till T9.

HÖGSTA ANVÄNDNINGSTEMPERATUR ST
Anger den högsta deklarerade användningstemperaturen.

Exempel: ST(+) 660.

TRYCKHÅLLFASTHET CS
Anger tryckhållfastheten i kPa vid 10 % deformation av tjockleken.

Exempel: CS(10)20 är 20 kPa tryckhållfasthet vid 10 % deformation.

VATTENUPPTAGNINGSFÖRMÅGA WS
Vattenupptagningsförmågan deklareras om den inte överskrider 1,0 kg/m2.
WS1.

ÅNGGENOMGÅNGSMOTSTÅND, MV
Ytans ångtäthet i meter luftpelare
MV1 motsvarar 100 m luftpelare
MV2 motsvarar 200 m luftpelare

VATTENLÖSLIGA JONER OCH PH-VÄRDE
När spårmängder av vattenlösliga joner, t ex klor och pH-värdet deklareras.

Exempel: CL10 eller pH9,5.

För att montaget ska kunna bli fullgott måste det finnas tillräckligt utrymme inte bara för isoleringen utan också för verktyg och annat som krävs för montaget. För mer information se BTI.

ERFORDERLIGT UTRYMME FÖR RÖRISOLERING ENLIGT AMA VVS & KYLA 22 (PN/1)

 

 

 

 

 

 

Rörledning som isoleras ska monteras så att avståndet mellan färdigisolerad rörledning och annan rörledning samt mellan färdigisolerad rörledning och vägg- och takyta blir så stort att isoleringsarbetet kan utföras. Ta hänsyn till hinder som t ex korsande rör.

För att montaget ska kunna bli fullgott måste det finnas tillräckligt utrymme inte bara för isoleringen utan också för verktyg och annat som krävs för montaget. För mer information se BTI. 

ERFORDERLIGT UTRYMME FÖR VENTILATIONSISOLERING ENLIGT BTI.

CIRKULÄRA KANALER

Cirkulära kanaler - Table

Cirkulära kanaler

 

 

 

 

 

 

REKTANGULÄRA KANALER

Horisontellt montage

Kanalsida < 700 mm
a ≥ 400 mm
b = max 30 mm

Kanalsida ≥ 700 mm
a ≥ 600 mm
b = max 30 mm
Längd- och tvärskarvar klamras/sys.

Nätmatta stiftning 2 sidor           

 

 

 

 

nätmatta stiftning tre sidor

Nätmatta stiftning 3 sidor

 

 

 

 

HORISONTELLA MONTAGE

Kanalsida < 700 mm
a ≥ 400 mm
b ≥ 150 mm
Längd-/tvärskarvar klamras/sys från ett håll.

Kanalsida = 700 – 1200 mm
a ≥ 600 mm
b ≥ 200 mm
Längd-/tvärskarvar klamras/sys från två håll.

Kanalsida ≥ 1200 mm
a, b ≥ 600 mm
Längd-/tvärskarvar klamras/sys från två håll. För att förhindra nedhängning stiftas isoleringen på kanalens undersida. 

Nätmatta klamring 4 sidor, horisontellt montage

 

 

 

 

VERTIKALT MONTAGE

Stående kanal förses med stift på fyra sidor för att förhindra sammantryckning av underliggande mattor.

Kanalsida < 700 mm
a = 400 mm

Kanalsida ≥ 700 mm
a = 600 mm
Längd-/tvärskarvar klamras/sys.

Nätmatta klamring 4 sidor, vertikalt montage

PROJEKT PÅBÖRJADE 2020 OCH SENARE

Vi har nya godkända lösningar för utvändig brandisolering av ventilationskanaler som täcker både cirkulära och rektangulära kanaler, horisontella och vertikala montage och brand inifrån ut och utifrån in i en kanal. De nya lösningarna ingår i konceptet PAROC® DUCTPROTECT™ SYSTEM.

Lösningarna som baseras på våra nya typgodkännanden innefattar tunnare isolertjocklekar för att uppfylla en brandmotståndsklass jämfört med tidigare lösningar. Dessutom har vi lanserat ett nytt svart ytskikt (BlackCoat) som ger en enhetlig snygg finish på installationen. 

Följ nedan tabeller för att hitta rätt isolerprodukt och isolertjocklek för cirkulära och rektangulära kanaler. 

Fire circular ducts chartfire rect ducts wired mat chartfire rect ducts slabs chart 

 

 

 

 

 

* Paroc Hvac FireMat BlackCoat lanseras under 2023.

PAROC Hvac Fire Mat BlackCoat/Comfort = brandnätmatta med ytskikt av antingen svart aluminiumlaminatfolie eller non-woven fibervävyta.

BlackCoat-ytskiktet används vid synliga montage där estetiska krav finns. Comfort-ytskiktet används normalt vid osynliga montage. 

PAROC Hvac Fire Slab EIXX BlackCoat = brandisolerskiva med ett svart diffusionstätt aluminiumlaminatytskikt. Tejpa skarvarna med PAROC Tejp BlackCoat för att kunna använda produkten som kondensisolering.

Ladda ner Projekteringsstöd för brandskydd av VVS-installationer här >

PROJEKT PÅBÖRJADE FÖRE 2020

Du kan antingen utgå ifrån ovan eller välja lösningar som baseras på vårt tidiga typgodkännande 2395/81 (se nedan).

I tabellen nedan finner du de godkända brandisolerprodukterna och minimitjocklekarna för olika brandklasser både cirkulära och rektangulära kanaler. 

PAROC FireVent Mat = brandnätmatta
PAROC VentMat = värmenätmatta med brandklassning upp till EI 60
PAROC Fire Slab 100 R10 = brandgodkänd isolerskiva, går även att få med diffusionstätt AluCoat-ytskikt (tejpa skarvarna med PAROC Tejp AluCoat för en diffusionstät lösning)
PAROC Hvac AirCoat = brandgodkänd kanalrörskål, fungerar även som kondensisolering med tejpade skarvar (PAROC Tejp AluCoat)
 

Följande baseras på instruktioner från Installationsbrandskydd 2008, Brandskyddslaget.

Du väljer isolerlängderna enligt bilderna och tabellerna nedan:

isolerlängder

isolerlängder

brandtekniska klasser tabell

Du hittar dessa och mer i Pocketguide, Energiklok VVS-isolering på sidor 34-37.

Läs mer i Projekteringsstöd för brandskydd av VVS-installationer.

Här kan du även läsa mer om, och prova, beräkningsprogrammet FEDS. Programmet beräknar bland annat hur långt och med vilken isolertjocklek kanalsystemet ska isoleras i förhållande till byggnadsdelen. 

Du kan välja mellan olika isolertjocklekar enligt tabellerna nedan som visar vilka isolertjocklekar som är godkända för de olika brandklasserna beroende på bl.a. rörmaterial. T.ex. tjocklekarna för EI 120 gäller även EI 15/EI 30/EI60 och EI 90.

brandklasser rörgenomföring

Du hittar mer detaljerade tabeller och monteringsanvisningar för brandisolering av rörgenomföringar i certifikatet SC0683-15.

Läs mer i Projekteringsstöd för brandskydd av VVS-installationer.

Totalt maximalt 60 mm större än rörskålens ytterdiameter.
Monteringsanvisningar för brandisolering av rörgenomföringar hittar du i certifikatet SC0683-15.
Läs mer Projekteringsstöd för brandskydd av VVS-installationer.

Spalten mellan konstruktionen och ventilationskanalen får inte överstiga 30 mm.
Monteringsanvisningar för brandisolering av ventilationskanaler hittar du i typgodkännandebeviset C000893.

Hålrummet drevas med komprimerad PAROC stenull. Stenullen täcks sedan med en obrännbar tätning exempelvis gipsbruk alternativt cement.
Monteringsanvisningar för brandisolering av rörgenomföringar hittar du i certifikatet SC0683-15.
Läs mer i Projekteringsstöd för brandskydd av VVS-installationer.

Spalten mellan kanalen och väggen ska fyllas med Paroc Stenull och förseglas på båda sidorna med PAROC DuctProtect FireSeal med en minsta tjocklek på 5 mm.
Monteringsanvisningar för brandisolering av ventilationskanaler hittar du i typgodkännadebeviset C000893.
Läs mer i Projekteringsstöd för brandskydd av VVS-installationer.

I tabellen nedan finner du vikter per löpmeter för Paroc Hvac Section AluCoat T, den brandgodkända rörskålen vid rörgenomföringar. Vikterna är ungefärliga. Läs också mer i Pocketguide, Energiklok VVS-isolering på sida 42.
 

Du får fram vikter med eller utan kanalvikt i vårt nyaste beräkningsprogram PAROC Hvac Fire Calculator.

PAROC Hvac Fire Calculator beräkningsprogram för brandisolering

Välj kanaltyp, brandklass, längd på kanal och kanaldiameter så får du fram de typgodkända produkterna från Paroc tillsammans med isolertjocklek. 
Välj ett av alternativen. 

Under "Fler parametrar" kan du sedan lägga till kanalens vikt samt upphängningsavstånd. Du får fram vikter per meter och kanalsträcka samt materialåtgång och belastning per upphängning. 

Läs mer om lösningarna för utvändig brandisolering här >

PAROC Hvac Section AluCoat T, den brandgodkända rörskålen vid rörgenomföringar, har ett aluminiumfolieytskikt som gör att du får en diffusionstät isolering när du tejpar skarvarna noggrant med Paroc Tejp AluCoat. 

KOM IHÅG!
 Vid kondensisolering är det alltid viktigt att se till att den yttersta ångspärren är hel och att alla skarvar tejpas noggrant så att fukten i den omgivande luften inte kommer i kontakt med ullen.

Luftbehandlingsinstallationer

Brand- och kondensisolering av cirkulära kanaler

Isolering av cirkulär kanal görs med en brandnätmatta, Paroc Hvac Fire Mat. Denna är inte diffusionstät. Du kan komplettera brandisoleringen genom att lägga en isolering med en diffusionstät ångspärr ytterst på brandisoleringen.

Brandisolera alltid närmast mot kanal. Kondensisoleringen läggs alltid ytterst så att ångspärren (folien) hamnar ytterst mot omgivande luft. 
En lämplig kondensisolerprodukt med en diffusionstät ångspärr är PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat.

Tvålagsidolering brand och kondens

Traditionell 2-skiktslösning för brand- & kondensisolering

PAROC Hvac Fire Mat Comfort 40 mm
PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat 20 mm
Totalt 60 mm

 

 

 

Brand- och kondensisolering av rektangulära kanaler

Isolering av rektangulär kanal kan göras med en brandskiva.

PAROC Hvac Fire Slab EIXX BlackCoat = brandisolerskiva med ett diffusionstätt ytskikt av svart aluminiumlaminat. Tejpa skarvarna med PAROC Tejp BlackCoat för att kunna använda produkten som kondensisolering.

För mer information, vänligen gå till FAQ längre upp: Vilken brandisolering ska jag välja för en ventilationskanal?

Du kan också använda en brandnätmatta, Paroc Hvac Fire Mat och komplettera brandisoleringen genom att lägga en isolering med en diffusionstät ångspärr ytterst på brandisoleringen.

Brandisolera alltid närmast mot kanal. Kondensisoleringen läggs alltid ytterst så att ångspärren (folien) hamnar ytterst mot omgivande luft. 

En lämplig kondensisolerprodukt med en diffusionstät ångspärr är PAROC Hvac Lamella Mat Alucoat. Tejpa skarvarna med PAROC AluCoat Tejp/PAROC AluCoat Tejp Armerad för att kunna använda produkten som kondensisolering.

Hur väljer jag från AMA VVS & Kyl 16 RA RB/1?

Beroende på bl.a. vilka energikrav som finns för byggnaden kan olika nivåer rekommenderas. Generellt rekommenderar Paroc isoleringsnivå B i de flesta projekt. Är det fråga om ett plusenergiprojekt kan även nivå A bli aktuell.

Vilken isoleringsnivå i AMA VVS & Kyl 16 RA RB/1 motsvarar de vanligaste serierna i AMA VVS & Kyl 12 RB/1?

De mest använda isolertjocklekarna enligt serietabellen i AMA VVS & Kyl 12 RB/1 ligger närmast isoleringsnivå B i AMA VVS & Kyl 16 RA RB/1.

AMA VVS 16

VV, VVC, VS, FV, KV, KB

För varma och kalla tappvattenrör, VVC, värmerör och köldbärare, välj någon av våra rörskålar PAROC Hvac Section AluCoat T eller PAROC Hvac Combi AluCoat T. Vid isolering av kalla rör se till att folieytan är hel och att skarvarna blir noggrant tejpade med PAROC Tejp AluCoat.

produktväljare rörisolering tabell

Ventilation

I vår Pocketguide på sidorna 45-47 finns tabeller som är till hjälp när du väljer produkt för isolering av ventilationskanaler.  

Mer information om varje produkt hittar du via produktöversikten på vår hemsida.

produktväljare ventilationskanal tabell

A.9 Rekommendationer på isoleringsklasser för rörinstallationer (BTI)

Standarden uppmanar till att beräkna varje individuellt fall och därefter välja isoleringsklass. Utgå från specifika förutsättningar så som mediatemperatur samt installationernas drifttid och belägenhet. Isoleringsklasserna i tabellen är anpassade för vanligt förekommande temperaturer och drifttider. Isoleringsklasserna beaktar inte brand. tabell med isoleringsklasser för rör

tabell med isoleringsklasser för rör fortsättning

Rörinstallationer utan distansskål

PG-rorinstallationer-utan-distansskal-tabell

Tabellen presenterar isolertjocklekar för att uppfylla krav på U-värde enligt rekommendationer i BTI för vanligt förekommande rörinstallationer. Vid andra förutsättningar hänvisas till vårt beräkningsprogram PAROC Calculus.

Tabellen tar hänsyn till värmebryggor i form av oisolerade upphängningar som ökar värmeförlusten med 15% inomhus enligt EN ISO 12241.

Gråmarkerade områden i tabellen uppmanar till god isoleringssed genom att föreslå ökning av isolertjocklek där risk finns för höga värmeförluster och oavsiktlig uppvärmning av omgivning och närliggande kalla installationer, t.ex. tappkallvatten.

 

Rörinstallationer med distansskål

PG-rorinstallationer-med-distansskal-tabell

Tabellen presenterar min. isolertjocklekar för rörinstallationer upphängda med PAROC Hvac Thermal Support för att uppfylla krav på U-värde enligt rekommendationer i BTI. Vid andra förutsättningar hänvisas till vårt beräkningsprogram PAROC Calculus.

Gråmarkerade områden i tabellen uppmanar till god isoleringssed genom att föreslå ökning av isolertjocklek där risk finns för höga värmeförluster och oavsiktlig uppvärmning av omgivning och närliggande kalla installationer, t.ex. tappkallvatten.

A.10 Rekommendationer på isoleringsklass för luftbehandlingsinstallationer (BTI)

Standarden uppmanar till att beräkna varje individuellt fall och därefter välja isoleringsklass. Utgå från specifika förutsättningar så som mediatemperatur samt installationernas drifttid och belägenhet.

tabell med isoleringsklasser ventilationskanaler

Luft har låg värmekapacitet varför det är viktigt att dimensionera med hänsyn till temperaturfall vid rätt förutsättningar (temperatur och lufthastighet) och därefter bestämma isoleringsklass. Speciallt gäller detta vid variabelflödessystem, VAV-system där temperaturförändringen oftast begränsar.

Isoleringsklasserna i tabellen är anpassade för vanligt förekommande temperatur och drifttider. Isoleringsklasserna beaktar inte brand.

VENTILATION

BTI-PG-ventilationstabeller-2

Tabellerna presenterar min. isolertjocklekar för att uppfylla krav på U-värde för ventilationskanaler enligt isoleringsklasserna (V1-V6) från BTI.

Tabellerna gäller vid en temperaturskillnad på max. 20 grader mellan kanal och omgivning. Vid andra förhållanden och vid krav på max. tillåten temperaturförändring hänvisas till vårt beräkningsprogram PAROC Calculus.

PAROC FireSeal är Parocs nya silikatbaserade brandtätningsmassa. Brandtätningsmassan är en viktig komponent i det totala brandskyddet för en byggnad, då den hindrar giftig brandgas från att spridas till angränsande rum. Paroc Fireseal ingår i PAROC DuctProtect System - ett komplett system för brandskydd av ventilationskanaler.
PAROC FireSeal är testad och godkänd enligt standard EN 1366-1.

Den är idealisk för tätning av skarvarna mellan en skiljevägg och en brandklassad kanal men kan även användas för tätning, reparation och fyllning av sprickor, luckor och saknat material i ventilations- och rökutsugskanaler. Tätningen har utmärkt vidhäftning till metall, tegel och cement.

 

PAROC FireSeal är testad och godkänd enligt standarden EN 1366-1. PAROC FireSeal är en silikatbaserad brandtätningsmassa. Silikatbaserade brandtätningsmassor används ofta vid tätning av exempelvis skorstenar och rökgaskanaler och expanderar inte när den utsätts för värme.

Brandtätningsmassa är en viktig del av brandskyddet för ett ventilationssystem då det bland annat hindrar skadliga rök- och brandgaser från att sprida sig mellan brandcellerna.

 
 

PAROC Hvac Fire Mat BlackCoat är en brandnätmatta med ett varmförzinkat trådnät och en armerad svart aluminiumfolie, även kallat BlackCoat. Mattan är lämplig att använda när det är en synlig installation och där det finns estetiska krav då det blir ett snyggt, svart utseende på montaget. 

 

 

 

 

PAROC Hvac Fire Mat Comfort är en brandnätmatta med ett varmförzinkat trådnät och en tunn nonwoven väv, även kallat Comfort. Mattan är lämplig att använda där installationen inte är synlig som exempelvis vid isolering på kallvind eller vid isolering i dubbla lager. Mattan med comfort-ytskiktet är något billigare än mattan med blackcoat-ytskiktet.

Båda brandnätmattorna har samma brandtekniska egenskaper.

 
 
PAROC stenull har en exceptionellt hög smälttemperatur på omkring 1000 °C, vilket innebär att det skyddar konstruktioner under längre tid. Den höga smältpunkten gör PAROC stenull till ett perfekt material för användning i konstruktioner där det ställs krav på brandmotstånd.
Nej, oförsmutsad stenull kan inte mögla. Däremot om isoleringen blivit smutsig så kan den, likt alla andra material få mögelpåväxt.