FAQ VVS

Teknisk isolering är benämningen på isolering av rör och ventilationskanaler och används idag både inom industrin och i byggnader.

Med bättre teknisk isolering kan vi minska klimatpåverkan och samtidigt få lägre kostnader för vår energianvändning. Dessutom skyddar teknisk isolering mot slitage av installationerna och ger bättre prestanda och energibesparing i industriprocesser.

Teknisk isolering används av flera anledningar bland annat för att:
Minska värme- och kylförluster
Förhindra legionella
Förhindra kondensbildning
Begränsa brandspridning
Dämpa ljud
Skydda omgivning och människor mot bränn- och frostskador
Spara pengar 
Minska miljöpåverkan

Hur teknisk isolering dimensioneras beror på vad man vill åstadkommas med isoleringen. Isolertjockleken kan dimensioneras efter:

vilken energiförluster som kan accepteras
vad som krävs för att motverka legionellatillväxt
vad som krävs för att uppfylla ett brandkrav
vad som behöva för att undvika kondensbildning
vad som behövs för att dämpa ljud
vad som behövs för att skydda omgivningen genom att uppnå en viss yttemperatur på installationen 
hur man förlänger infrysningstiden på rör utomhus 

pocketguide-ti-hvac-se

Till hjälp finns vårt beräkningsprogram Paroc Calculus. Många råd och tips om hur du ska tänka kring dimensionering finns också i vår Pocketguide Energiklok VVS-isolering.  

Kondens uppstår när varm och fuktig inomhusluft träffar en kallare yta (t. ex. ett fönsterbleck) och fukten fälls ut som små vattendroppar. Om kondensen inte torkar kan den leda till röta och svamp.

Om en ventilationskanal med kall luft passerar genom ett rum med högre temperatur finns risk för kondensutfällning på ventilationskanalens utsida. För att förhindra detta isoleras ventilationskanalen så att yttemperaturen överstiger luftens daggpunkt. För att kondensisoleringen ska fungera måste isoleringen förses med en ångbroms.

Paroc Hvac Lamella Mat Alucoat erbjuder lösningar för utvändig kondensisolering av både cirkulära och rektangulära ventilationskanaler.

Paroc Hvac Section Alucoat T och Paroc Hvac Combi Alucoat T erbjuder lösningar för utvändig kondensisolering av rör.

Ett materials reaktion på brand definieras enligt det europeiska klassificeringssystemet i Euroklasserna A1 till F. Klassificeringen baseras på materialets egenskaper under brandpåverkan och inkluderar effektutveckling, rökproduktion och brinnande droppar. 

Mot bakgrund av klassificeringen kan ett materials medverkan till brand och rökspridning fastställas, inklusive om materialet tenderar att bidra till en övertändning.

Obrännbara material och produkter (A1 och A2) kan inte orsaka övertändning. Till exempel: PAROC stenullsprodukter utan ytskikt är klassificerade i Euroklass A1 och till och med produkter med ytskikt av aluminiumfolie eller glasfiberväv klassificeras i Euroklass A1 alternativt A2-s1, d0 (EN ISO 13501-1), vilket innebär att de inte bidrar till brand.

PROJEKT PÅBÖRJADE 2020 OCH SENARE

Vi har nya typgodkända lösningar (C000893) för utvändig brandisolering av ventilationskanaler som täcker både cirkulära och rektangulära kanaler, horisontella och vertikala montage och brand inifrån ut och utifrån in i en kanal. De nya lösningarna ingår i konceptet PAROC Hvac Fire.

Lösningarna som baseras på vårt nya typgodkännande innefattar tunnare isolertjocklekar för att uppfylla en brandmotståndsklass jämfört med tidigare lösningar. Dessutom har vi lanserat ett nytt svart ytskikt (BlackCoat) som ger en enhetlig snygg finish på installationen. 

Följ nedan tabeller för att hitta rätt isolerprodukt och isolertjocklek för cirkulära och rektangulära kanaler. 

FAQ-TI-Firechart

PAROC Hvac Fire Mat Comfort/BlackCoat = brandnätmatta med ytskikt av antingen svart aluminiumlaminatfolie eller non-woven fibervävyta.

Comfort-ytskiktet används normalt vid osynliga montage. BlackCoat-ytskiktet används vid synliga montage där estetiska krav finns. 

PAROC Hvac Fire Slab EI BlackCoat = brandisolerskiva med ett svart diffusionstätt aluminiumlaminatytskikt. Tejpa skarvarna med PAROC Tejp BlackCoat för att kunna använda produkten som kondensisolering.

Ladda ner projekteringsanvisningen för vårt nya koncept PAROC Hvac Fire här >

PROJEKT PÅBÖRJADE FÖRE 2020

Du kan antingen utgå ifrån ovan eller välja lösningar som baseras på vårt tidiga typgodkännande 2395/81 (se nedan).

I tabellen nedan finner du de godkända brandisolerprodukterna och minimitjocklekarna för olika brandklasser både cirkulära och rektangulära kanaler. 

PAROC FireVent Mat = brandnätmatta
PAROC VentMat = värmenätmatta med brandklassning upp till EI 60
PAROC Fire Slab 100 R10 = brandgodkänd isolerskiva, går även att få med diffusionstätt AluCoat-ytskikt (tejpa skarvarna med PAROC Tejp AluCoat för en diffusionstät lösning)
PAROC Hvac AirCoat = brandgodkänd kanalrörskål, fungerar även som kondensisolering med tejpade skarvar (PAROC Tejp AluCoat)

Läs mer om lösningarna baserade på vårt tidigare typgodkännande 2395/81 i vår brandbroschyr här >
 

Följande baseras på instruktioner från Installationsbrandskydd 2008, Brandskyddslaget.

Du väljer isolerlängderna enligt bilderna och tabellerna nedan:

isolerlängder

isolerlängder

brandtekniska klasser tabell

Du hittar dessa och mer i Pocketguide, Energiklok VVS-isolering på sidor 25-27.

Läs mer om brandisolering av VVS-installationer i vår brandbroschyr

Här kan du även läsa mer om, och prova, beräkningsprogrammet FEDS. Programmet beräknar bland annat hur långt och med vilken isolertjocklek kanalsystemet ska isoleras i förhållande till byggnadsdelen. 

Du kan välja mellan olika isolertjocklekar enligt tabellerna nedan som visar vilka isolertjocklekar som är godkända för de olika brandklasserna beroende på bl.a. rörmaterial. T.ex. tjocklekarna för EI 120 gäller även EI 15/EI 30/EI60 och EI 90.

brandklasser rörgenomföring

Du hittar mer detaljerade tabeller och monteringsanvisningar för brandisolering av rörgenomföringar i certifikatet SC0683-15.

Läs mer om brandisolering av VVS-installationer i vår brandbroschyr.

Totalt maximalt 60mm större än rörskålens ytterdiameter.
Monteringsanvisningar för brandisolering av rörgenomföringar hittar du i certifikatet SC0683-15.
Läs mer om brandisolering av VVS-installationer i vår brandbroschyr.

Spalten mellan konstruktionen och ventilationskanalen får inte överstiga 30 mm.
Monteringsanvisningar för brandisolering av ventilationskanaler hittar du i typgodkännandebeviset C000893.

Hålrummet drevas med komprimerad PAROC stenull. Stenullen täcks sedan med en obrännbar tätning exempelvis gipsbruk alternativt cement.
Monteringsanvisningar för brandisolering av rörgenomföringar hittar du i certifikatet SC0683-15.
Läs mer om brandisolering av VVS-installationer i vår brandbroschyr.

Spalten mellan kanalen och väggen ska fyllas med Paroc Stenull och förseglas på båda sidorna med en obrännbar silikatbaserad brandtätningsmassa med en minsta tjocklek på 5 mm.
Monteringsanvisningar för brandisolering av ventilationskanaler hittar du i typgodkännandebeviset C000893.
Läs mer om brandisolering av VVS-installationer i vår brandbroschyr.

I tabellen nedan finner du vikter per löpmeter för Paroc Hvac Section AluCoat T, den brandgodkända rörskålen vid rörgenomföringar. Vikterna är ungefärliga. Läs också mer i Pocketguide, Energiklok VVS-isolering på sida 42.
 

Du får fram vikter med eller utan kanalvikt i vårt nyaste beräkningsprogram PAROC Hvac Fire Calculator.

PAROC Hvac Fire Calculator beräkningsprogram för brandisolering

Välj kanaltyp, brandklass, längd på kanal och kanaldiameter så får du fram de typgodkända produkterna från Paroc tillsammans med isolertjocklek. 
Välj ett av alternativen. 

Under "Fler parametrar" kan du sedan lägga till kanalens vikt samt upphängningsavstånd. Du får fram vikter per meter och kanalsträcka samt materialåtgång och belastning per upphängning. 

Läs mer om lösningarna för utvändig brandisolering här >

PAROC Hvac Section AluCoat T, den brandgodkända rörskålen vid rörgenomföringar, har ett aluminiumfolieytskikt som gör att du får en diffusionstät isolering när du tejpar skarvarna noggrant med Paroc Tejp AluCoat. 

KOM IHÅG!
 Vid kondensisolering är det alltid viktigt att se till att den yttersta ångspärren är hel och att alla skarvar tejpas noggrant så att fukten i den omgivande luften inte kommer i kontakt med ullen.

Luftbehandlingsinstallationer

Brand- och kondensisolering av cirkulära kanaler

Isolering av cirkulär kanal görs med en brandnätmatta, Paroc Hvac Fire Mat. Denna är inte diffusionstät. Du kan komplettera brandisoleringen genom att lägga en isolering med en diffusionstät ångspärr ytterst på brandisoleringen.

Brandisolera alltid närmast mot kanal. Kondensisoleringen läggs alltid ytterst så att ångspärren (folien) hamnar ytterst mot omgivande luft. 

En lämplig kondensisolerprodukt med en diffusionstät ångspärr är PAROC Hvac Lamella Mat Alucoat.

Följande produkter kan användas som både brand- och kondensisolering:

PAROC Hvac Fire Slab EI BlackCoat = brandisolerskiva med ett diffusionstätt ytskikt av svart aluminiumlaminat. Tejpa skarvarna med PAROC Tejp BlackCoat för att kunna använda produkten som kondensisolering.

För mer information, vänligen gå till FAQ längre upp: Vilken brandisolering ska jag välja för en ventilationskanal?

PAROC Fire Slab 100 R10 = brandgodkänd isolerskiva enligt gamla typgodkännandet 2395/81 har ett diffusionstätt AluCoat-ytskikt. Tejpa skarvarna med PAROC Tejp AluCoat för en diffusionstät lösning.
Upp till 60 minuters brandmotstånd enligt nedan tabell. Tjocklekarna baseras på typgodkännandet 2395/81 som har löpt ut och kan enbart användas i projekt påbörjade innan 2020.


Vilken isoleringsnivå från AMA VVS & Kyl 16 RA RB/1 ska jag välja?

Beroende på bl.a. vilka energikrav som finns för byggnaden kan olika nivåer rekommenderas. Generellt rekommenderar Paroc isoleringsnivå B i de flesta projekt. Är det fråga om ett plusenergiprojekt kan även nivå A bli aktuell.

Vilken isoleringsnivå i AMA VVS & Kyl 16 RA RB/1 motsvarar de vanligaste serierna i AMA VVS & Kyl 12 RB/1?

De mest använda isolertjocklekarna enligt serietabellen i AMA VVS & Kyl 12 RB/1 ligger närmast isoleringsnivå B i AMA VVS & Kyl 16 RA RB/1.

AMA VVS 16

VV, VVC, VS, FV, KV, KB

För varma och kalla tappvattenrör, VVC, värmerör och köldbärare, välj någon av våra rörskålar PAROC Hvac Section AluCoat T eller PAROC Hvac Combi AluCoat T. Vid isolering av kalla rör se till att folieytan är hel och att skarvarna blir noggrant tejpade med PAROC Tejp AluCoat.

Ventilation

I vår Pocketguide på sidorna 42-45 finns tabeller som är till hjälp när du väljer produkt för isolering av ventilationskanaler.  

Mer information om varje produkt hittar du via produktöversikten på vår hemsida.

A.9 Rekommendationer på isoleringsklasser för rörinstallationer (BTI)

Standarden uppmanar till att beräkna varje individuellt fall och därefter välja isoleringsklass. Utgå från specifika förutsättningar så som mediatemperatur samt installationernas drifttid och belägenhet. Isoleringsklasserna i tabellen är anpassade för vanligt förekommande temperaturer och drifttider. Isoleringsklasserna beaktar inte brand.

BTI-rorinstallationer-tabell

BTI-rorinstallationer-tabell2

Rörinstallationer utan distansskål

PG-rorinstallationer-utan-distansskal-tabell

Tabellen presenterar isolertjocklekar för att uppfylla krav på U-värde enligt rekommendationer i BTI för vanligt förekommande rörinstallationer. Vid andra förutsättningar hänvisas till vårt beräkningsprogram PAROC Calculus.

Tabellen tar hänsyn till värmebryggor i form av oisolerade upphängningar som ökar värmeförlusten med 15% inomhus enligt EN ISO 12241.

Gråmarkerade områden i tabellen uppmanar till god isoleringssed genom att föreslå ökning av isolertjocklek där risk finns för höga värmeförluster och oavsiktlig uppvärmning av omgivning och närliggande kalla installationer, t.ex. tappkallvatten.

 

Rörinstallationer med distansskål

PG-rorinstallationer-med-distansskal-tabell

Tabellen presenterar min. isolertjocklekar för rörinstallationer upphängda med PAROC Hvac Thermal Support för att uppfylla krav på U-värde enligt rekommendationer i BTI. Vid andra förutsättningar hänvisas till vårt beräkningsprogram PAROC Calculus.

Gråmarkerade områden i tabellen uppmanar till god isoleringssed genom att föreslå ökning av isolertjocklek där risk finns för höga värmeförluster och oavsiktlig uppvärmning av omgivning och närliggande kalla installationer, t.ex. tappkallvatten.

A.10 Rekommendationer på isoleringsklass för luftbehandlingsinstallationer (BTI)

Standarden uppmanar till att beräkna varje individuellt fall och därefter välja isoleringsklass. Utgå från specifika förutsättningar så som mediatemperatur samt installationernas drifttid och belägenhet.

BTI dimensionering ventilationsisolering

Luft har låg värmekapacitet varför det är viktigt att dimensionera med hänsyn till temperaturfall vid rätt förutsättningar (temperatur och lufthastighet) och därefter bestämma isoleringsklass. Speciallt gäller detta vid variabelflödessystem, VAV-system där temperaturförändringen oftast begränsar.

Isoleringsklasserna i tabellen är anpassade för vanligt förekommande temperatur och drifttider. Isoleringsklasserna beaktar inte brand.

VENTILATION

BTI-PG-ventilationstabeller-2

Tabellerna presenterar min. isolertjocklekar för att uppfylla krav på U-värde för ventilationskanaler enligt isoleringsklasserna (V1-V6) från BTI.

Tabellerna gäller vid en temperaturskillnad på max. 20 grader mellan kanal och omgivning. Vid andra förhållanden och vid krav på max. tillåten temperaturförändring hänvisas till vårt beräkningsprogram PAROC Calculus.

PAROC stenull har en exceptionellt hög smälttemperatur på omkring 1000 °C, vilket innebär att det skyddar konstruktioner under längre tid. Den höga smältpunkten gör PAROC stenull till ett perfekt material för användning i konstruktioner där det ställs krav på brandmotstånd.
Nej, oförsmutsad stenull kan inte mögla. Däremot om isoleringen blivit smutsig så kan den, likt alla andra material få mögelpåväxt.