Byggreglerna kräver att vissa delar av en byggnad ska ha brandmotstånd. Detta beror på byggnadens storlek, vad den ska användas till och vilken funktion elementet har.

Fire safe insulation, steel construction 1

 

Alla vanliga byggnadsmaterial får sämre mekanisk hållfasthet när de utsätts för brand. Stål under tung belastning förlorar sin säkerhetsmarginal vid temperaturer på omkring 550 °C – oavsett stålets kvalitet. Skydda därför den bärande konstruktionen i byggnaden med PAROC FPS 17 som är testad och godkänd för brandskydd av bärande stålbalkar.  Beroende på tillämpning kan du använda en av tre brandskyddsmetoder: profil, box och solid. 

Ju större volym stål i det exponerade området, desto bättre brandmotstånd har det. Hur snabbt stålstrukturen värms upp i en brand kan enkelt uttryckas som förhållandet mellan den yta som är exponerad för branden och profilens stålvolym. Förhållandet kallad profilfaktor betecknas F/A, ibland A/V. Om förhållandet är högt ökar stålets temperatur snabbt. I praktiken betyder detta att tunna stålkonstruktioner behöver ett tjockare skydd.