Isolering för vindsbjälklag

Tak

Oavsett typ eller lutning bidrar taket som byggnadsdel till en stor del av byggnadens energieffektivitet – och värmeförlust. Ett välisolerat tak reducerar värmeförlusterna och mindre energi behövs för att värma upp byggnaden som helhet.

PAROC har ett omfattande program av stenullsprodukter för isolering av kalla- och varma vindsbjälklag samt snedtak. Stenullsprodukter är obrännbara och förblir opåverkade när de utsätts för varierande fukt- och temperaturförhållanden. 

Bjälklaget utgör för småhus den största enhetliga ytan och av all värme som försvinner ut ur huset söker sig största delen ut genom taket. Att isolera taket ger därför husägaren en stor ekonomisk fördel samtidigt som man får en bättre inomhusmiljö.

Nedan finner du exempel på lösningar för nybyggnad och renovering av de flesta vanligt förekommande typer av tak.

Lösningar för isolering av vindsbjälklag

Isoleringen av byggnader med sadeltak på regelnivå (kallvind) är den minst kostsamma takisoleringsmetoden. Ett av billigaste sätten att göra detta på är att installera mineralullsisolering mellan och ovanpå reglarna. Med denna metod ger takisoleringen en extremt hög energieffektivitetsnivå, med undantag för takfötterna, där det finns en praktisk begränsning för djupet och tjockleken på isoleringen som kan installeras.

Parocs sadeltakslösningar skapar säkra och hälsosamma boendemiljöer. Vår isolering är hållbar, flexibel och finns i en mängd olika former som alla är enkla att installera tätt i träregelkonstruktioner. Materialets porositet ger utmärkta ljudisolerande egenskaper och eftersom det är obrännbart erbjuder det bästa möjliga skydd mot brand.

 

 

Sadeltak har alltid varit den klart dominerande taktypen för bostadshus. Oberoende av takets lutning är det den viktigaste delen av klimatskärmen när det gäller värmeförluster och energieffektivitet. Genom att minska värmeförlusterna via taket går det också åt mindre energi för att värma upp hela huset.

Isoleringen av byggnader med sadeltak på regelnivå (kallvind) är den minst kostsamma takisoleringsmetoden. Ett av billigaste sätten att göra detta på är att installera mineralullsisolering mellan och ovanpå reglarna. Med denna metod ger takisoleringen en extremt hög energieffektivitetsnivå, med undantag för takfötterna, där det finns en praktisk begränsning för djupet och tjockleken på isoleringen som kan installeras.

Parocs sadeltakslösningar skapar säkra och hälsosamma boendemiljöer. Vår isolering är hållbar, flexibel och finns i en mängd olika former som alla är enkla att installera tätt i träregelkonstruktioner. Materialets porositet ger utmärkta ljudisolerande egenskaper och eftersom det är obrännbart erbjuder det bästa möjliga skydd mot brand.

Ett enkelt och lönsamt sätt att förbättra prestandan hos den gamla, befintliga isoleringen är att tilläggsisolera. Det stora utrymmet mellan innertaket och yttertakets stomme gör det möjligt att uppnå en hög termisk isoleringsnivå.

Innan du tilläggsisolerar vinden bör du säkerställa att den befintliga takstommen är i bra skick.