Isolering för vindsbjälklag

Tak

Oavsett typ eller lutning bidrar taket som byggnadsdel till en stor del av byggnadens energieffektivitet – och värmeförlust. Ett välisolerat tak reducerar värmeförlusterna och mindre energi behövs för att värma upp byggnaden som helhet.

PAROC har ett omfattande program av stenullsprodukter för isolering av kalla- och varma vindsbjälklag samt snedtak. Stenullsprodukter är obrännbara och förblir opåverkade när de utsätts för varierande fukt- och temperaturförhållanden. 

Bjälklaget utgör för småhus den största enhetliga ytan och av all värme som försvinner ut ur huset söker sig största delen ut genom taket. Att isolera taket ger därför husägaren en stor ekonomisk fördel samtidigt som man får en bättre inomhusmiljö.

Nedan finner du exempel på lösningar för nybyggnad och renovering av de flesta vanligt förekommande typer av tak.