Rörledning & rörisolering

Rörledningar är en integrerad del i VVS-system. Genom att isolera dina rörledningar kan du sänka energiförbrukningen och driftkostnaderna. För att kunna hålla önskad vattentemperatur, med rätt marginaler, behöver rörledningarna isoleras.

Fördelar med PAROCs rörisolering: 

  • Obrännbart material i Euroklass A1 och A2-s1,d0
  • Ger låga värmeförluster och driftkostnader 
  • Komplett system med rörisolering och tillbehör för att möta kraven enligt BTI 1.01 (Branschstandard Teknisk isolering – Termisk isolering av VVS & Kyla) 
  • Lösningar som uppfyller lambda-kraven för Isoleringsnivåerna i AMA VVS & Kyl 16 RA RB/1
  • Snabb och säker installation
  • Ger stora miljövinster!

Genom att hålla rätt temperatur kan också risken för legionella minimeras. Enligt råd och anvisningar i Boverkets byggregler bör installationer utformas så att tappkallvatten kan vara stillastående i 8 timmar utan att temperaturen på tappkallvattnet överstiger 24 °C. Problemet med att varm- och kallvatten inte håller önskade temperaturer beror ofta på bristfällig isolering av rören.
Läs mer om rörisolering mot legionella >

Vid isolering av rör rekommenderas PAROC-produkter som har ett ytskikt av armerad aluminumfolie, även kallad AluCoat. PAROC är unika med en komplett systemlösning med PAROC Hvac Combi AluCoat TPAROC Hvac Section AluCoat T, Paroc Hvac Bend AluCoat T samt Paroc Tejp AluCoat

Energiklok isolering av rör sparar pengar!

Många gånger vill man ha en obruten rörisolering genom en brandavskiljande konstruktion. Detta kan vara t ex vid isolering av kalla rör med risk för kondensutfällning eller tappkallvattenrör i schakt som kan värmas upp när rören passerar genom brandavskiljande betongbjälklag. För att motverka dessa risker har vi tagit fram en enkel och effektiv lösning med ett brandmotstånd upp till 2 timmar.

Läs mer om brandisolerade rörgenomföringar >

Tappvarmvattenrör kräver en effektiv isolering för att vattnet ska ha rätt temperatur där det används. Dessutom ska isoleringen minska värmeförlusterna och på så sätt ge lägsta möjliga energiförbrukning och driftskostnad. Rör för värmesystem isoleras för att begränsa värmeförluster och för att transportera värmen till rätt ställe, t ex värmeväxlare och radiatorer, vid rätt tidpunkt.

Tappvarmvattenrör
För tappvarmvattenrör innebär alla värmeförluster samtidigt energiförluster, som går att begränsa. Pannan värmer upp vattnet till rätt temperatur och sedan måste rören ombesörja att vattnet kommer fram till sina tappställen med rätt temperatur. Enligt BBR (Boverkets byggregler) ska vattentemperaturen vara lägst 50 °C och högst 60 °C efter tappstället.

Värmesystem
Under större delen av året behöver värme tillföras byggnader och detta sker med olika typer av värmesystem. Rör till värmesystem med radiatorer isoleras inte bara för att minska värmeförluster utan även för att temperaturfallet ska begränsas samt att yttemperaturen inte ska bli för hög. 

 

Hvac-pipe-insulation-bend-alucoat  Det är enkelt att isolera rörböjar med prefabricerade PAROC Hvac Bend AluCoat T. En rörskålsböj av stenull med ytskikt av armerad aluminiumfolie och överlappande självhäftande tejp med skyddsremsa i längsgående slits. 
Rörisolering VVS-rör isolerad med PAROC Hvac Section AluCoat T  För isolering av raka rörledningar rekommenderar Paroc rörskålar med ett ytskikt av armerad aluminiumfolie, även kallad PAROC Hvac Section AluCoat T.
 PAROC Hvac Thermal Support Genom att använda PAROC Thermal Support som en del i upphängningen minskar du värmeförlusterna för systemet med ca 15% inomhus (EN ISO 12241) jämfört med oisolerade upphängningar, allt annat oförändrat.

Rätt produkt på rätt plats 

Paroc rekommenderar PAROC Hvac Section AluCoat T för raksträckor och PAROC Hvac Bend AluCoat T för rörböjar. Se till att värmen inte läcker ut via upphängningen. Rekommendationen är att använda PAROC Thermal Support med ett valfritt passande svep.” 

Paroc beräkningsprogram
I PAROC Calculus räknar du enkelt fram en förnuftig isolertjocklek för varma rörinstallationer utifrån de krav som satts för systemet. Välj en lösning som bäst passar dig genom att följa resultaten för den valda konstruktionen i beräkningsprogrammet. Med PAROC Calculus beräknar du värmeförluster, yttemperaturer, U-värden, temperaturförändringar och mycket annat på ett smidigt sätt!

Rör för tappkallvatten och komfortkyla isoleras för att begränsa värme- och fuktflödet från omgivningen till rören. Största skälet att isolera kalla rör är att förhindra att vattnet värms, undvika kondensbildning och frysning.

Hälsosynpunkter
Om tappkallvattnet blir för varmt kan detta orsaka bakterietillväxt t ex legionella. För att säkerställa att vattnet i tappkallvattenrör håller sig kallt måste rören isoleras så att värme från omgivningen inte överförs till rören. I Boverkets Byggregler, kapitel 6:622, sägs bl a: ”Installationer för tappvatten ska utformas så att möjligheterna för tillväxt av mikroorganismer i tappvattnet minimeras. Installationer för tappkallvatten ska utformas så att tappkallvattnet inte värms upp oavsiktligt.”

Förhindra kondens
Då kalla ledningar och rörledningar för komfortkyla passerar lokaler med högre temperaturer finns risk för kondensutfällning på röret. De faktorer som avgör om kondens kommer att falla ut på röret är rörets yttemperatur samt den omgivande luftens temperatur och relativa fukthalt. Genom att isolera röret så att yttemperaturen
överstiger den omgivande luftens daggpunkt undviks kondens.

Ångbromsar
Parocs produkter av stenull har ett mycket lågt ånggenomgångsmotstånd, vilket innebär att dessa produkter måste förses med ytskikt som bromsar fukttransport. Paroc produkter har ångbroms i form av en tunn alumuminiumfolie i AluCoat. Montaget och fogtätningen är viktiga för bra resultat.

Komfortkyla
Kontor, affärer och andra offentliga byggnader är alla exempel på lokaler där uppvärmningsbehovet är ganska litet, medan behovet av att hålla nere temperaturen är större. Ofta finns ett kylmaskineri som transporterar kylmediat (vätska eller luft) långa sträckor till kylbafflar eller kylpaneler i taken. Dessa kyler den uppåtgående varma luften som sjunker tillbaka till golvet och ger en jämn fördelning samt behaglig temperatur i rummen. Generellt brukar det antas att det kostar ca 3 gånger mer att producera kyla än värme. Av den anledningen är det viktigt att rör för komfortkyla isoleras med samma isolertjocklek som varma rör, d.v.s. hänsyn tas till de ekonomiska och miljömässiga aspekterna.

 

Rörisolering VVS rörböj isolerad med PAROC Hvac Bend AluCoat T  Rörisolering VVS-rör isolerad med PAROC Hvac Section AluCoat T  PAROC Hvac Thermal Support
Det är enkelt att isolera rörböjar med prefabricerade PAROC Hvac Bend AluCoat T. En rörskålsböj av stenull med ytskikt av armerad aluminiumfolie och överlappande självhäftande tejp med skyddsremsa i längsgående slits. För isolering av raka rörledningar rekommenderar Paroc rörskålar med ett ytskikt av armerad aluminiumfolie, även kallad PAROC Hvac Section AluCoat T.  Genom att använda PAROC Thermal Support som en del i upphängningen minskar du risk för kondensbildning vid upphängning. Risken för för oavsiktlig uppvärmning av rörinnehållet minskar samtidigt som du sparar energi och miljö.

Rätt produkt på rätt plats
Paroc rekommenderar PAROC Hvac Section AluCoat T för raka varm rör och PAROC Hvac Bend AluCoat T för rörböjar. Se till att värmen inte läcker ut via upphängningen. Rekommendationen är att använda PAROC Thermal Support med ett valfritt passande svep.” 

Paroc beräkningsprogram
I PAROC Calculus räknar du enkelt fram en förnuftig isolertjocklek för kalla rörinstallationer utifrån de krav som satts för systemet. Välj en lösning som bäst passar dig genom att följa resultaten för den valda konstruktionen i beräkningsprogrammet. Med PAROC Calculus beräknar du värmeförluster, yttemperaturer, U-värden, temperaturförändringar och mycket annat på ett smidigt sätt! 

TIPS! I de fall där risk för utvändig kondensbildning finns varnar programmet genom att en varningstriangel visar sig vid den valda isoleringen. Se till att välja en isolering med en diffusionstät yta och en isolertjocklek som ger en yttemperatur ovanför daggpunkten för att minimera risken för kondens! 

För att fråga mer om funktionerna i programmet, tveka inte att ta kontakt med oss.

När dagvattnet leds från taket genom byggnaden måste röret isoleras för att förhindra att det bildas kondens i byggnaden. Den bäst lämpade produkten för detta ändamål är PAROC Hvac Section AluCoat T med en rätt utförd fogtätning. På samma sätt kan även avloppsrör i byggnader isoleras mot kondens, beroende på hur rören har dragits, liksom mot brand och ljud. Detta görs med Parocs nätmattor eller rörskålar. 

 

 Dagvattenrör

När dagvatten leds från taket
genom byggnaden måste röret
isoleras mot kondens på hela
sträckan genom byggnaden
(se bild till vänster).

Avloppsrör är främst brand-
och ljudisolerade. Värme- och
kondensisolering kan dock
också krävas ibland
(se bild till höger). 
 

 Avloppsrör

 

För mer information om Parocs lösningar, kontakta närmaste Paroc återförsäljare.

Paroc beräkningsprogram
I PAROC Calculus räknar du enkelt fram en förnuftig isolertjocklek för kalla rörinstallationer utifrån de krav som satts för systemet. Välj en lösning som bäst passar dig genom att följa resultaten för den valda konstruktionen i beräkningsprogrammet. 

Med PAROC Calculus beräknar du värmeförluster, yttemperaturer, U-värden och temperaturförändringar samtidigt som du håller koll på daggpunkten på ett smidigt sätt!

TIPS! I de fall där risk för utvändig kondensbildning finns varnar programmet genom att en varningstriangel visar sig vid den valda isoleringen. Se till att välja en isolering med en diffusionstät yta och en isolertjocklek som ger en yttemperatur ovanför daggpunkten för att minimera risken för kondens! 

För att fråga mer om funktionerna i programmet, tveka inte att ta kontakt med oss.

VV, VVC, VS, FV, KV, KB

För varma och kalla tappvattenrör, VVC, värmerör och köldbärare, välj någon av våra rörskålar PAROC Hvac Section AluCoat T eller PAROC Hvac Combi AluCoat T. Vid isolering av kalla rör se till att folieytan är hel och att skarvarna blir noggrant tejpade med PAROC Tejp AluCoat.

Vilken isoleringsnivå från AMA VVS & Kyl 16 RA RB/1 ska jag välja?

Beroende på bl.a. vilka energikrav som finns för byggnaden kan olika nivåer rekommenderas. Generellt rekommenderar Paroc isoleringsnivå B i de flesta projekt. Är det fråga om ett plusenergiprojekt kan även nivå A bli aktuell.

Vilken isoleringsnivå i AMA VVS & Kyl 16 RA RB/1 motsvarar de vanligaste serierna i AMA VVS & Kyl 12 RB/1?

De mest använda isolertjocklekarna enligt serietabellen i AMA VVS & Kyl 12 RB/1 ligger närmast isoleringsnivå B i AMA VVS & Kyl 16 RA RB/1.

AMA VVS 16

A.9 Rekommendationer på isoleringsklasser för rörinstallationer (BTI)

Standarden uppmanar till att beräkna varje individuellt fall och därefter välja isoleringsklass. Utgå från specifika förutsättningar så som mediatemperatur samt installationernas drifttid och belägenhet. Isoleringsklasserna i tabellen är anpassade för vanligt förekommande temperaturer och drifttider. Isoleringsklasserna beaktar inte brand.

BTI-rorinstallationer-tabell

BTI-rorinstallationer-tabell2

Rörinstallationer utan distansskål

PG-rorinstallationer-utan-distansskal-tabell

Tabellen presenterar isolertjocklekar för att uppfylla krav på U-värde enligt rekommendationer i BTI för vanligt förekommande rörinstallationer. Vid andra förutsättningar hänvisas till vårt beräkningsprogram PAROC Calculus.

Tabellen tar hänsyn till värmebryggor i form av oisolerade upphängningar som ökar värmeförlusten med 15% inomhus enligt EN ISO 12241.

Gråmarkerade områden i tabellen uppmanar till god isoleringssed genom att föreslå ökning av isolertjocklek där risk finns för höga värmeförluster och oavsiktlig uppvärmning av omgivning och närliggande kalla installationer, t.ex. tappkallvatten.

 

Rörinstallationer med distansskål

PG-rorinstallationer-med-distansskal-tabell

Tabellen presenterar min. isolertjocklekar för rörinstallationer upphängda med PAROC Hvac Thermal Support för att uppfylla krav på U-värde enligt rekommendationer i BTI. Vid andra förutsättningar hänvisas till vårt beräkningsprogram PAROC Calculus.

Gråmarkerade områden i tabellen uppmanar till god isoleringssed genom att föreslå ökning av isolertjocklek där risk finns för höga värmeförluster och oavsiktlig uppvärmning av omgivning och närliggande kalla installationer, t.ex. tappkallvatten.